МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив Хильківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів продовжує працювати над реалізацією науково-методичної проблеми «Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень, формування життєвої активності та загальної культури учнів».

Система методичної роботи, у школі спрямована на розвиток творчої особистості учня, вчителя. Головні зусилля зосереджено на наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, забезпеченні оптимальних умов для підготовки та роботи вчителів в умовах Нової української школи.

Протягом навчального року у закладі працює 4 шкільні методичні об’єднання вчителів:

- ШМО початкових класів (керівник Махно Н.В.);

- ШМО суспільно-гуманітарного циклу (керівник Бережна С.М.);

- ШМО природничо-математичного циклу (керівник Лиманець В.М.);

- ШМО класних керівників (керівник Роік Л.М.).

В основі роботи ШМО лежить організація системної роботи зі здібними та обдарованими дітьми, науково-дослідницька робота вчителів та учнів, підвищення професійної компетентності вчителів відповідно до кваліфікаційної категорії та вимог НУШ.

Робота з молодими вчителями спрямована на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки, задля цього продовжена участь у роботі Школи молодого вчителя. Проведено співбесіди з молодими вчителями, організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та їх наставників.

Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

Згідно з  планом курсової підготовки учителі школи проходять курси підвищення кваліфікації при Полтавському ОІППО, тренінги в рамках НУШ.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних працівників закладу, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р.       № 930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 20.12.2011р. №1473.

 Педагоги школи активно залучаються до роботи районних методичних об’єднань вчителів-предметників, в семінарах, майстер-класах, працюють над удосконаленням форм і методів навчально-виховної діяльності для підвищення ефективності та якості навчально-виховного процесу та беруть участь у фахових конкурсах.

З метою саморозвитку та самоосвіти, в цьому навчальному році педагоги школи брали участь в он-лайн вебінарах та конференціях освітніх порталів, за що отримали свідоцтва.

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

на 2019-2020 навчальний рік

 

  1. Формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»: рік другий.
  2. Забезпечення умов для національно-патріотичного виховання.
  3. Забезпечення умов для виконання оздоровчої функції освіти.
  4. Проведення моніторингу якості освіти та освітніх послуг.
  5. Стимулювання неперервної освіти педагогів.

 

 

 

 

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ

на 2019-2020 навчальний рік

 

  1. Забезпечити умови для отримання учнями якісної освіти.
  2. Розширити зв’язки з громадськими організаціями.
  3. Модернізувати матеріальну базу школи для ефективної організації навчання.
  4. Удосконалити систему виховної роботи.
  5. Підвищити імідж школи.